Polecamy

Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela

13 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie gminy Zębowice                                                                                                                                  Gmina Zębowice realizuje kampanię edukacyjną ,,Czyste powietrze. Lubię to.”

Kwalifikacja wojskowa 2019

      Informuje  się, że  zgodnie z obwieszczeniem Wojewody  Opolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. obowiązkowi stawienia się  do  kwalifikacji wojskowej  podlegają  mężczyźni urodzeni w 2000 r.  oraz  mężczyźni  urodzeni  w  latach 1995 – 1999, którzy  nie posiadają określonej  zdolności  do czynnej  służby  wojskowej, oraz osoby  urodzone   w latach 1998 – 1999, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

                Do  kwalifikacji  wojskowej  wzywa się  również osoby, które  ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się  ochotniczo do pełnienia służby  wojskowej oraz  kobiety  urodzone w latach 1995 – 2000  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby  wojskowej oraz  pobierające naukę w szkołach  medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami  lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Kwalifikacja  wojskowa  na terenie powiatu  oleskiego przeprowadzona zostanie od 11 lutego  do 04 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31. 

              Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Zębowice:

  • 11.02.2019r.  – termin podstawowy
  • 01.03.2019 r. – kobiety
  • 04.03.2019 r.– dzień rezerwowy

    Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

  - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

  - posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

  - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);

 - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

     Osoba, która od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub  czasowego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)  właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu  stałego lub czasowego.

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego (wywieszone na tablicach ogłoszeń) stanowią wezwanie  do kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn urodzonych w 2000 r i w latach  1995-1999 nie posiadających kwalifikacji wojskowej lub pragnących zmienić posiadaną kategorię zdrowia.

            Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym powyżej.

            W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

           Informacji w  sprawie kwalifikacji  wojskowej dla mieszkańców  Gminy Zębowice  udziela się w Urzędzie  Gminy Zębowice ul. Izydora Murka 2 pok. Nr 20 (tel. 77 421 60 76 wew. 27).

Kwalifikacja Wojskowa.jpeg