Polecamy

Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela

13 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie gminy Zębowice                                                                                                                                  Gmina Zębowice realizuje kampanię edukacyjną ,,Czyste powietrze. Lubię to.”

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.) Gmina Zębowice udostępnia informacje o:

1) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zębowice, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

2) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zębowice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Instalacja regionalna do mechaniczno  –  biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork

Zarządzający:

„EKO-REGION” Sp. z o.o.             

ul. Bawełniana 18

97-400 Bełchatów

3) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • w 2018 roku Gmina Zębowice osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 31,1 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 %,

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 16,9 %

  • w 2018 roku podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości osiągnęły:

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 %

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów

Na terenie gminy Zębowice nie ma stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Zębowice organizowane są mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zębowice:

- w zakresie odbioru odpadów takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

w m. Zębowice, ul. Murka 2, dwa razy w roku, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

w m. Kadłub Wolny, ul. Szkolna 5, dwa razy w roku, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

w m. Radawie, ul. Ludowa 12, dwa razy w roku, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

w m. Knieja, ul. Szkolna 9b, dwa razy w roku, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

 

- w zakresie odbioru odpadów takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:

w m. Zębowice, ul. Murka 2, jeden raz w roku, w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

w m. Kadłub Wolny, ul. Szkolna 5, jeden raz w roku, w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

w m. Radawie, ul. Ludowa 12, jeden raz w roku, w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

w m. Knieja, ul. Szkolna 9b, jeden raz w roku, w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok,

 

- w zakresie odbioru odpadów takich meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony i wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny: dwa razy w roku odbiór z posesji, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok.

5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), , zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy:

Na terenie gminy Zębowice nie ma takich punktów. Na terenie gminy organizowane są mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zębowice. Wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest dwa razy w roku z posesji, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów na dany rok.