Polecamy

Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela

13 °C
  • Change language
Komunikat:

Witamy na stronie gminy Zębowice                                                                                                                                  Gmina Zębowice realizuje kampanię edukacyjną ,,Czyste powietrze. Lubię to.”

Informacja dotycząca gospodarki odpadami - 2014

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 poz.1399 ) udostępniamy informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie,

gmina Kluczbork

Eksploatowana przez EKO-REGION Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 18

97-400 Bełchatów

 

c)osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

w 2014 roku Gmina Zębowice osiągnęła:

  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości – 23,17 %;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości – 100%;
  3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości – 66,45%.

 

w 2014 roku podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2  nie prowadziły działalności na terenie gminy Zębowice.

 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

 

Z uwagi na:

  • małą liczbę nieruchomości  na terenie Gminy Zębowice,
  • fakt, że właściciele wszystkich nieruchomości zadeklarowali segregację u źródła i kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,
  • organizowanie przez Gminę mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • prowadzenie edukacji w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi,
  • duże koszty związane z utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Gmina Zębowice na dzień dzisiejszy nie ma stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.

al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy:

Punkty mobilne organizowane 2 razy w roku w miejscowościach:

Zębowice, ul. Murka 2

Kadłub Wolny, ul. Szkolna 5

Radawie, ul. Ludowa 12

Knieja, ul. Szkolna 9b